Folding Screen "ShiTyou"

Enlarge ( 2254X1434 246KB )

 Shouchikudou Kosuge


Bottom view